Darowizny

Darowiznę możesz też przekazać nam zwykłym przelewem na konto:

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

Nr konta mBank S.A. 84 1140 1010 0000 2830 4000 1001

ul. Freta 20/24 a 00-227 Warszawa

Darowiznę możesz odliczyć od podatku w zeznaniu PIT lub CIT

Jeśli jesteś osobą fizyczną...

Podatnik może przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, a następnie odliczyć tą kwotę w zeznaniu podatkowym. Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Academia Iuris może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6 % dochodu.

Darowizna do 6 % rocznego dochodu, a 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6 % można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1 % podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,

  • kwotę dokonanego odliczenia,

  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik dokonuje darowizny pieniężnej na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jeśli chcą Państwo przeznaczyć darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris, w dowodzie wpłaty należy wpisać jeden z następujących celów:

  • pomoc społeczna - bezpłatne poradnictwo prawne;

  • promocja i organizacja wolontariatu;

Jeśli jesteś osobą prawną

Podatnik CIT może przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris w ramach limitu 10% dochodu. Wydatki z tytułu darowizn może następnie odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2015 rok.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.