Historia Fundacji

Fundacja Academia Iuris została powołana do życia w marcu 2002 roku, przez fundatorów: Księdza Zygmunta Malackiego, Mecenasa Macieja Bednarkiewicza, dr. hab. Leszka Boska i dr. Piotra Bielarczyka

Za podstawowy cel fundatorzy uznali niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika.

Do dzisiaj zostały zorganizowane 23 punkt bezpłatnej pomocy prawnej, w których studenci, pod okiem zawodowych prawników, udzielają porad prawnych. Działalność Fundacji odbywa się w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych, a swym patronatem objęła ją Naczelna Rada Adwokacka.

Od jesieni 2002 roku otwierane były kolejne punkty bezpłatnych porad prawnych. W roku 2004 udało się rozszerzyć działalność Poradni Prawnej poza Warszawę. Punkty porad powstały w Krakowie i w Lublinie.

Działalność Fundacji w Krakowie została zainicjowana w październiku 2004 roku przez studentów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Korzystając ze wsparcia i życzliwości ks. proboszcza Władysława Gasidło oraz ks. Piotra Iwanka udało się uruchomić pierwszy punkt porad przy Kolegiacie Św. Anny. Wkrótce powstały kolejne punkty porad.

W 2004 roku powstał również punkt porad prawnych w Lublinie przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. W 2008 roku rozpoczął działalność pierwszy punkt porad w Łodzi. Dzięki staraniom studentów wkrótce powstał też w Łodzi drugi punkt.

Wiosną roku 2010 powstały punkty porad w Radomiu, Kraśniku, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie. Z tych punktów Fundacja nadal opiekuje się punktem w Radomiu.

Każdego tygodnia około 300 studentów w czterech miastach Polski zajmuje się niesieniem pomocy prawnej najuboższym. Wspieramy osoby, których sytuacja finansowa uniemożliwia skorzystanie z pomocy profesjonalisty.


Fundatorzy Academii Iuris

Ksiądz Zygmunt Malacki

Ks. Malacki był jednym z czterech fundatorów naszej Fundacji. To, że Fundacja powstała, jest w dużej mierze jego zasługą. Ksiądz zaproponował, by podjąć dzieło – kontynuację bezpłatnych porad prawnych dla osób prześladowanych przez system komunistyczny. Porady takie były świadczone na terenie Parafii pw. Św. St. Kostki na Żoliborzu przez adwokatów w czasach Stanu Wojennego. W czasach, gdy wikariuszem, wspierającym działania adwokatów, był ks. Jerzy Popiełuszko, późniejszy błogosławiony.

To ks. Malacki skontaktował nas z Panem Mecenasem Bednarkiewiczem, który został drugim z fundatorów i dzięki któremu możliwe było wciągnięcie w program porad prawnych wielu adwokatów i radców prawnych, a także uzyskanie akceptacji przez samorząd adwokacki i radcowski. To Ksiądz w 2002 użyczył nam pierwszej salki na pierwszy punkt porad i zarazem nasze biuro, mieszczącej się w kancelarii parafialnej, dał pierwszy komputer, telefon i inne niezbędne urządzenia.

Symboliczną klamrą, która spięła naszą działalność z działalnością społeczną z okresu PRL, był fakt, że numer telefonu, użyczony nam przez ks. Malackiego, był tym samym numerem, którym posługiwał się ks. Popiełuszko 20 lat wcześniej.

Ksiądz wspierał nas zawsze pomocą, radą, użyczał swoich szerokich kontaktów, okazywał dobroć i cierpliwość. Cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wierzących i niewierzących. Ksiądz był osobą bardzo lubiącą pracę z młodymi ludźmi, przez 14 lat rektorem kościoła akademickiego Św. Anny, wielu z nas uczestniczyło w obozach górskich w Kirach koło Zakopanego, organizowanych przez niego przez przeszło 30 lat. Był wybitnym kapłanem, tym, który wszystkie siły zaangażował w proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki. Mimo ciężkiej choroby nowotworowej, uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Jerzego w czerwcu 2010. Był też wspaniałym organizatorem – jego dziełami są Dom Pielgrzyma Amicus, służący nam nieraz jako miejsce szkoleń wolontariuszy czy miejsce seminariów z prawnikami, a także multimedialne muzeum Ks. Jerzego pod kościołem św. St. Kostki (jedyne muzeum w Warszawie, które zawiera ekspozycję poświęconą czasom PRL).

Ksiądz Zygmunt zmarł 7 sierpnia 2010 roku. Pogrzeb odbył się 15 sierpnia 2010 o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. St. Kostki na Żoliborzu. Wierzymy, że ks. Zygmunt dostąpi życia wiecznego.

Mecenas Maciej Bednarkiewicz

(ur. 22 lutego 1940 r. w Warszawie - zm. 11 listopada 2016 r.) – polski adwokat, poseł na Sejm X kadencji. W 1963 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po odbyciu aplikacji od 1969 nieprzerwanie prowadzi prywatną praktykę adwokacką (od 2004 w ramach Kancelarii Prawnej Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy).

W latach 80. współpracował z Komitetem Prymasowskim. Występował jako obrońca w procesach politycznych, był też pełnomocnikiem matki Grzegorza Przemyka, Barbary Sadowskiej. W 1984 został tymczasowo aresztowany za rzekome udzielanie pomocy dezerterowi.

Był posłem na Sejm X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Pełnił też funkcję sędziego Trybunału Stanu w latach 1991–1993 i 1997–2001. Na początku lat 90. stał na czele Naczelnej Rady Adwokackiej, wchodził w skład władz polskiej adwokatury. Został także przewodniczącym rady nadzorczej Banku Millennium. Politycznie związany później z Platformą Obywatelską, był m.in. członkiem powołanej w 2004 rady programowej tego ugrupowania.

Od 2002 zasiadał w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2009 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doktor habilitowany Leszek Bosek

doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, wcześniej – asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, radca i wicedyrektor w Departamencie Zastępstwa Procesowego II Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, były Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Doktor Piotr Bielarczyk

doktor nauk prawnych, radca prawny. Od 2002 wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizacja: spory sądowe i arbitrażowe, prawo korporacyjne i konstytucyjne. Dyrektor Zarządzający Bank Ochrony Środowiska S.A. W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych.