Kilka słów o mediacjiJednym ze sposobów  rozwiązywania  sporów jest mediacja.  Jej celem jest osiągnięcie porozumienia przez strony konfliktu przy udziale osoby trzeciej -mediatora. Strony dzięki mediacji podejmują próby rozmowy, w której przedstawiają  swoje  oczekiwania  w zakresie  konfliktu. Mediacja jest znacznie szybsza i tańsza od procesu sądowego. Do mediacji możemy przystąpić w trakcie trwania sprawy w sądzie  oraz przed „uruchomieniem” postępowania sądowego.Mediacja opiera się na czterech podstawowych zasadach:


1. dobrowolności - udział w mediacji – zgoda stron

2. poufności - przebieg mediacji i jej rezultat objęty jest tajemnicą

3. bezstronności - mediator  nie reprezentuje niczyich interesów

4. neutralności- mediator nie jest związany z przedmiotem sporu


Podstawową rolą mediatora jest pomoc stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji i doprowadzenie do zawarcia ugody. Istotną kompetencją mediatora jest umiejętność aktywnego słuchania stron. Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia:


1. w sprawach między ofiarą a sprawcą przestępstwa, w sprawach nieletnich, 

2. w zakresie kontaktów  i sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów, podziału majątku, 

3. przy zniesieniu współwłasności nieruchomości, w sporach sąsiedzkich, szkolnych,

4. w zakresie konfliktów na płaszczyźnie prawa gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami,

5. w naprawie konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, 

6. pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem, pomiędzy ZUS-em a płatnikiem składek.

Ugoda zawarta w obecności mediatora, następnie złożona do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem. Po nadaniu klauzuli wykonalności jest gotowa do postępowania egzekucyjnego. 


Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o mediacji, tutaj znajduje się poradnik opracowany przez naszych prawników:

Kopia Po co ci prawnik i mediator Poradnik praktyczny.pdf